Percy Show, Αγγλία, 1933: Η συνεισφορά μιας γάτας στην ασφαλή οδήγηση

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Percy Show, Αγγλία, 1933:

Η συνεισφορά μιας γάτας στην ασφαλή οδήγηση

Ἡ νυχτερινή ὁδήγησι ἦταν ἄκρως ἐπικίνδυνη μέχρι λίγο πρίν τόν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀφοῦ οἱ προβολεῖς τῶν αὐτοκινήτων δέν ἦταν τόσο δυνατοί, ἐνῶ δέν ὑπῆρχαν σημάδια στό ὁδόστρωμα γιά νά προειδοποιοῦν γιά τυχόν στροφές. Οἱ περισσότεροι Βρεταννοί ὁδηγοί προσανατολίζονταν χάρι στίς ράγες τοῦ τράμ πού βρίσκονταν στούς δρόμους, ὅμως, στή δεκαετία τοῦ 1930 πολλές ἀπό αὐτές τίς ράγες εἶχαν μεταφερθῆ ἀλλοῦ. Τά μάτια, ὅμως, μίας γάτας θά ὑποκινοῦσαν κάποιον νά ἐπινοήση ἕνα μηχανισμό πού θά ἔκανε τήν ὁδήγησι πιό ἀσφαλή.

Τήν ἐποχή ἐκείνη, ἕνας ὑπάλληλος ὁδοποιΐας, ὁ Percy Show, ταξίδευε συχνά μέ τό αὐτοκίνητό του λόγῳ τῆς δουλειᾶς του καί εἶχε συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολη καί ἐπικίνδυνη ἦταν ἡ νυχτερινή ὁδήγησι σέ δρόμους γεμάτους μέ στροφές. Μία νύκτα τοῦ 1933 γεμάτη μέ ὀμίχλη, ὁ Show ἐπέστρεφε στό σπίτι ὅταν πρόσεξε δύο μικρά πράσινα φῶτα, πολύ κοντά τό ἕνα στό ἄλλο. Ἀπό περιέργεια κατέβηκε καί πρόσεξε ὅτι τά δύο “φῶτα” πάνω στά ὁποῖα εἶχαν “πέσει” οἱ προβολεῖς τοῦ αὐτοκινήτου ἦταν τά μάτια μίας γάτας πού κάθονταν στό φράκτη. Τότε κατάλαβε ὅτι κατευθύνονταν κατευθείαν πάνω στό φράκτη καί ὅτι οὐσιαστικά ἡ γάτα τοῦ εἶχε σώσει τή ζωή.

Τή στιγμή ἐκείνη ἀναρωτήθηκε ἄν θά μποροῦσε νά φτιάξη ἕνα μικρό μηχανισμό πού θά τοποθετοῦνταν, σέ μικρή ἀπόστασι τό ἕνα ἀπ᾽ τό ἄλλο, πάνω στό ὁδόστρωμα καί τό ὁποῖο θά ἀντανακλοῦσε τά φῶτα τῶν διερχόμενων αὐτοκινήτων, προειδοποιώντας κατά κάποιο τρόπο τούς ὁδηγούς γιά τήν πορεία τοῦ δρόμου.

 

Advertisements

The Life of Fr. John Maitland Moir, Scotland (1924-2013)

http://orthodoxyofmyheart.blogspot.com

ORTHODOXY OF MY HEART

The Life of Fr. John Maitland Moir,

Scotland (1924-2013)

Source:

https://journeytoorthodoxy.com

The Life of Fr. John Maitland Moir

JOURNEY TO ORTHODOXY

Below is his official obituary. Our prayers go to all who knew and loved him, and for the repose of his holy soul.

* * *

Father John Maitland Moir, Priest of the Orthodox Church of St Andrew in Edinburgh, founder of many smaller Orthodox communities throughout Scotland and Orthodox Chaplain to the University of Edinburgh, died peacefully in Edinburgh Royal Infirmary on the 17th April 2013.

A man of profound holiness and bedazzling eccentricity, of boundless compassion and canny wisdom, utterly selfless and stubbornly self-willed, serenely prayerful and fiercely self-disciplined, Father John will surely earn a place as a unique and outstanding figure in the ecclesiastical annals of Scotland. He was born in 1924 in the village of Currie where his father was the local doctor; his fondness for his mother was always mingled with quiet pride in the fact that she was a member of the lesser aristocracy. The privileged but somewhat severe upbringing of an only child in this household together with a Continue reading “The Life of Fr. John Maitland Moir, Scotland (1924-2013)”

“Christ is Risen” in Celtic languages

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

“Christ is Risen” in Celtic languages

Goidelic

Old Irish – Asréracht Críst! Asréracht Hé–som co dearb!
Irish – Tá Críost éirithe! Go deimhin, tá sé éirithe!
Manx – Taw Creest Ereen! Taw Shay Ereen Guhdyne!
Scottish Gaelic – Tha Crìosd air èiridh! Gu dearbh, tha e air èiridh!

Brythonic

Breton – Dassoret eo Krist! E wirionez dassoret eo!
Cornish – Thew Creest dassorez! En weer thewa dassorez!
Welsh – Atgyfododd Crist! Yn wir atgyfododd!

Source: OrthodoxWiki

A letter to a new convert by Mother Thekla, Abbess of Orthodox Monastery of the Assumpion in North Yorkshire, England

http://conversionstoorthodoxy.wordpress.com

CONVERSIONS TO ORTHODOXY

citywallpaperhd.com-263

A letter to a new convert by Mother Thekla,

Abbess of  Orthodox Monastery of the Assumpion

in North Yorkshire, England

Source:

http://journeytoorthodoxy.com

Mother Thekla’s Letter To A New Convert

JOURNEY TO ORTHODOXY

Mother Thekla, who died on Aug. 7, 2011 at aged 93, was the last surviving nun to have occupied the enclosed Orthodox Monastery of the Assumption in North Yorkshire, but became better known to the wider world as the spiritual muse of the composer Sir John Tavener. Mother Thekla wrote the following letter in 2009, when she was 91 years old. You can read more about her here.

╰⊰¸¸.•¨*

Dear “John”,

I understand that you are on the way to becoming Orthodox. I know nothing about you, beyond the fact that you are English.

Before we go any further, there is one point I should make clear. I have not been told why you are about to convert, but I assure you there is no point whatsoever if it is for negative reasons. You will find as much “wrong” (if not more) in Orthodoxy as in the Anglican or Roman Churches.

So – the first point is, are you prepared to face lies, hypocrisy, evil and all the rest, just as much in Orthodoxy as in any other religion or denomination?

Are you expecting a kind of earthly paradise with plenty of incense and the right kind of music?

Do you expect to go straight to heaven if you cross yourself slowly, pompously and in the correct form from the right side?

Have you a cookery book with all the authentic Russian recipes for Easter festivities?

Are you an expert in kissing three times on every possible or improper occasion?

Can you prostrate elegantly without dropping a variety of stationery out of your pockets?

OR…..

Have you read the Gospels?

Have you faced Christ crucified? In the spirit have you attended the Last Supper – the meaning of Holy Communion?

AND….

Are you prepared, in all humility, to understand that you will never, in this life, know beyond Faith; that Faith means accepting the Truth without proof. Faith and knowledge are the ultimate contradiction –and the ultimate absorption into each other.

Living Orthodoxy is based on paradox, which is carried on into worship – private or public.

We know because we believe and we believe because we know.

Above all, are you prepared to accept all things as from God?

If we are meant, always, to be “happy”, why the Crucifixion? Are you prepared, whatever happens, to believe that somewhere, somehow, it must make sense? That does not mean passive endurance, but it means constant vigilance, listening, for what is demanded; and above all, Love.

Poor, old, sick, to our last breath, we can love. Not sentimental nonsense so often confused with love, but the love of sacrifice – inner crucifixion of greed, envy, pride.

And never confuse love with sentimentality.

And never confuse worship with affectation.

Be humble – love, even when it is difficult. Not sentimental so called love – And do not treat church worship as a theatrical performance!

I hope that some of this makes sense,

With my best wishes,
Mother Thekla
(sometime Abbess of the Monastery of the Assumption, Normanby)

Link: Saint Dunstan Orthodox Christian Church in Poole, England

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

http://www.saint-dunstan.org

Saint Dunstan Orthodox Christian Church in Poole, England

A Parish of the Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of the British Isles and Ireland

Patriarchate of Antioch and all the East

Saint Osmund’s Road, Parkstone, Poole, BH14 9JG

Church Phone: 01202 602628

Poole, England

 

Η μεταστροφή ενός Άγγλου ιατρού από τον Προτεσταντισμό στην Ορθοδοξία και η Ευχή του Ιησού, “Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με”

http://prayerofyourheart.wordpress.com

PRAYER OF YOUR HEART

Η μεταστροφή ενός Άγγλου ιατρού από τον Προτεσταντισμό στην Ορθοδοξία και η Ευχή του Ιησού, “Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με”

Ἀναφέρει ὁ π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος:

«Πρίν μερικά χρόνια, κάποιος Ἄγγλος γιατρός βαπτίσθηκε Ὀρθόδοξος Χριστιανός καί ἔμαθε νά λέη τήν Εὐχή “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με” στά ἀγγλικά. Ἔτσι, ἄρχισε σιγά-σίγα νά τή λέη συστηματικά ὅλη τήν ἡμέρα, μέχρι πού γλυκάθηκε τόσο πολύ, ὥστε νά ἀφιερώνη σ᾽ αὐτή τήν ἐργασία καί κάποιες ὧρες ἀπ᾽ τή νύχτα. Μέ τόν καιρό, ὅμως, ὅσο χρόνιζε αὐτή ἡ ἀδολεσχία μέσα στήν ψυχή του, σέ μία στιγμή ἄρχισε ν᾽ ἀκούη τήν καρδιά του νά κτυπᾶ, νά πάλλεται, μέ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, ἀλλά… στά ἑλληνικά! Ὁ ἴδιος μέ ἀπορία τό περιέγραψε περίπου ὡς ἑξῆς:

—Ἀκούω μέσα μου greek (ἑλληνικά): “Γκύριε, Ἰησοῦ Κριστέ, ἐλέησόν με”. Ἐγκώ λέω μέ τό στόμα english (ἀγγλικά), καί ἡ καρντιά ἀπαντᾶ greek!

Αὐτό τό ἔκτακτο γεγονός τοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωσι καί ἀπετέλεσε τήν ἀφορμή νά ἀρχίση νά μαθαίνη τήν ἑλληνική γλῶσσα. Μάλιστα, κατάφερε νά τή μάθη ἀρκετά γρήγορα, ὥστε νά μελετᾶ πνευματικά βιβλία σχετικά μέ τό θέμα τῆς προσευχῆς.

Ἔτσι, ἡ Εὐχή ἄλλαξε τή ζωή του, ὁδηγώντας τον σταδιακά στήν κάθαρσι ἀπ᾽ τά πάθη καί στό φωτισμό τοῦ νοός. Ἀλλά καί τό περιβάλλον του δέν ἔμεινε ἀνεπηρέαστο, καθώς τό παράδειγμά του ἐνέπνευσε πολλούς συμπατριῶτες του νά ἀσπασθοῦν τήν Ὀρθοδοξία. Κι ὅλα αὐτά, σέ μία χώρα προτεσταντική, χωρίς ἠθικούς φραγμούς καί παραδοσιακές ἀξίες».

The Father Of Lights – By Constantine Georgiades, England – Journey to Orthodoxy

http://cominghomeorthodoxy.wordpress.com

COMING HOME – ORTHODOXY

england ggghyuuu

The Father Of Lights

By Constantine Georgiades, England

Journey to Orthodoxy

Source:

http://journeytoorthodoxy.com

http://journeytoorthodoxy.com/2010/05/the-father-of-lights-constantine-georgiades/

JOURNEY TO ORTHODOXY

A team of 120 members of the London Robbery Squad arrested me, my builder and electrician in Devon on 17th April 1991. I had to strip, put on white paper suit and wait in a cold empty cell for 3 days and then I was charged with various conspiracy offenses and remanded in custody at Exeter Prison. I had often driven past the prison and had never considered that one day I might be a guest of Her Majesty!

As an ex-policeman, I was warned to ask for the ’43’s’ by the escorting officer, but I really hadn’t understood what that meant. A mistake had been made and I felt sure that it was only a matter of time before I would be released, so I insisted on going on the main wing with all the other men and refused ‘Rule 43’ protection.

News of my arrival travelled fast and I soon had hundreds of men wanting to vent their anger out on me, due solely to the fact that I had once been a policeman. It didn’t matter that I had left some years earlier. As far as they were concerned, I was still a policeman and ‘the enemy’.

Escorted to ‘B’ wing with 2 other inmates I was locked in a cell the size of a bus shelter. After having lived my life in relative luxury up until that moment, it came as quite a shock to have to share a cell with 2 total strangers! It was filthy, no toilet and only the use of a bucket, no sink, little ventilation and poor lighting and the stench of urine and excrement was overpowering.

As he closed the door I heard the Prison Officer grunt “Three more pieces of s*** off the street”. I knew that I had done some bad things in my time, but I never thought that I had deserved to be treated or spoken to in this manner. The three of us remained in these conditions for periods of up to 23 hours a day and trying to cope with the monotony and violence of prison life was difficult.

At first ‘bang up’ seemed like a lifeline to me as it was difficult to kill a man whilst he was locked away in a cell! Although I had a strong physical presence, I knew that I couldn’t defend myself against 600 men and I was gripped with terror. I ate very little for the first three weeks and my weight dropped by nearly 4 stone. The food repulsed me and I couldn’t bring myself to eat it, but my fellow inmate said “If you don’t eat you will die in here”. He was right of course and I had already considered that as one of my options for early release.

I spent the first 14 months on remand walking in my own strength, unable to see my children and being systematically stripped of all my worldly possessions. You can’t keep up your mortgage payments when you are in prison.

Daily I sifted through my food searching for pieces of broken glass and slivers of razor blades and smelling it for traces of chemicals. There are more ways of getting to someone that you hate in prison than you can imagine! I grew more angry by the day at the injustice done to me and I wanted revenge against those who had put me there. I scoured my life searching for answers. Every day I mourned for my son Peter who had died as a baby whilst the family were Continue reading “The Father Of Lights – By Constantine Georgiades, England – Journey to Orthodoxy”